IMAM E AZAM ABU HANIFAH(RAH) KA IJTEHAAD AUR===> MASALA QIRAT KHALFAL IMAM

ASSALAMUALIKUM…….!!

BISMILLAH HIRHMAAN NIRAHEEM

MASLA QIRAT KHALFAL IMAM…..!!

Qarieen! Farz ke chootne se namaz batil hojati hai…. yani namaz dohorana padhtta hai

aur WAJIB ke chootne se namaz nakhis hojati hai….. sajda e sahooo karne se namaz mukammal hojait hai

note: Qiyaas se farz sabit nahi hota..!

 

Gair-muqallideen ne imam ke piche qirat karne ko farz qarar diya hai…

 

ahnaaf ne imam ke piche qirat se mana farmaya hai…..

 

dono ke dalael par ghor..

 

Gair-muqallideen… ki daleel hai…

 

 

38 – (395) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «§من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: «اقرأ بها في نفسك»؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الحمد لله رب العالمين} 

 

[ الفاتحة: 2] ، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: {الرحمن الرحيم} 

 

[ الفاتحة: 1] ، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: {مالك يوم الدين} ، قال: مجدني عبدي – وقال مرة فوض إلي عبدي – فإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} 

 

[ الفاتحة: 5] قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} 

 

[ الفاتحة: 7] قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ” قال: سفيان، حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، دخلت عليه وهو مريض في بيته. فسألته أنا عنه __________ S [ ش (خداج) قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون الخداج النقصان قال يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلقة وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة ومنه قيل لذي اليدين مخدوج اليد أي ناقص قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم خداج أي ذات خداج وقال جماعة من أهل اللغة خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام (قصمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) قال العلماء المراد بالصلاة هذا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها] 

 

(sahi muslim jild no 1 safa 169)

 

Tarjuma e hadis=> abu hurairah [R] se riwayat hai ke rasoolullah(sallallahu alaihi wasallam) ne irshaad farmaya : jis ne koinamaz padhi aur usmain sure faitha na padhi uski namaz NAQIS HI 3 na mukammal hai, pas abu huraiarh(R) se, kaha gaya ke imam ke piche ho to? farmaya apne dil main padhliya karo, isliye ke main ne rasoolullah(sallallahu alaihi wasallam) se suna ke allah ta’la farmate hain ke main ne namaz ko mere aur mere bande ke darmiyan adhi adhi taqseem karliy hai aur mere bande ke liye wo jis ka usne sawal kiya jab bandh (alhamdu lillahi rabill alamin) kheta hai to allah ta’la farmate hain ke mere bande ne meeri tareef ki aur jab bandh ( al rahmaan al raheem) kehta hai to allah ta’la farmate hain ke merem bandh ne meri paaki bayan ki aur jab bandh (maliki yom ideen) kheta hai to allah ta’la farmate hain ke mere bandh ne meri buzrugi bayan ki aur jab bandh (iyaaka naabudu wa iyaaka nasteen) kheta hai to allah ta’la farmate hain ke ye mere aur mere bandh ke darmiyaan hai aur mere banddh ke liye jiska usne sawal kiya aur jab bandh ( ihdinas siratal mustaqeem, siratallazina an amta alihim gair almgzoobi alahim walazaaliin) kheta hai to allah ta’la farmate hain ke ye. mmere aur mere bandh ke liye wo jiska usne mujhse sawal kiya.

 

gair – muqalideen imam ke piche surah fatiha farz par hujjat/daleel ke liye riwayat ka ye tukdah lete hain. pas abu hurairah(R) se kaha gaya ke ham imam ke piche ho to? kaha apne dil main padh liya karo”,note: riwayat ka tukadh abu hurairah(R) ka Qaol hai!

 

ISTEDLAAL PAR AYTERAAZ!

 

GAIR – MUQALIDEEN khete hain sahaba(R) ka qaul aur amal hamare liye daleel nahi.. 

 

padhliya karo apne dil main, qaul e abu hurairah(R) ko tto ye daleel banate hain. phir apne hi usool ke khilaaf amal…!!

 

aur is hadis se isliye b istedlaal nahi hosakta kiyun ki hadiis wajib ki hai… isliye ke khud hadis ke alfaaz hai. ” uski namaz NAQIS 3 hai na mukammal hai” yani WAJIB hua na. agar farz huta to namaz batil hoti. jab ke hadis to naqis bata ri to WAJIB WALI HADIS FARZ KI JAGA ISTE MAL GALATH…. QAUL EE ABU HURAIRAH(R) padhiya karo dil main.. agar farz hota surah fatiha padhna to abu hurairh(r) khete ki padho zubaan. se ahista.

 

Qareen! ap log jante hain ke dil main kuch b bolo ya soncho koi pakadh nahi agar zubaan se ada hojaae to pakadh hogi. 

 

to aise hai surah fatiha dil main padho to koi qirat ka mana nahi hota agar zubaan se pahe to amal main shamil hoga. ab jab surah fatiha dil main padho to ye amal qirat main shamil nahi hoga aur na farz main…

 

ahnaaf ke dalael Quran e kareem ki ayat aur ahadis se.

 

واذاقرئ القرآن فستمعواله وانصتوالعلكم ترحمون.surh al araf para 5 ayat 204.

 

tarjuma e ayat=> jab quran e kareem padha jae to us ko ghor se runo aur Khamush raho take tum par rahem khya jae.

 

ibne himam ne kaha ke bayhaqi ne imam ahmed se naqal kiya hai ke ummat e islamiya ka ijma o ittefaaq hai ke ye ayat e kareemiyah namaz ke bare main naazil. hui hai .

 

ba hawala tafseer e mazhaeri jild 3 safa nomber 450 nasbu alrayah jild nomber 2 safa nomber 14.

 

 

1)(Hadis)Hazar abu moosa ashari (RAZIALLAHANHU) ka bayan hai ke RASOOL ALLAH(sallallahu alaihi wasallam) ne hame khitaabfarmaya: aur hamare wasty dini tariqy ko bayanfarmaya, or hame’n namaz ka tariqh Sikhlaya,aur ap(sallallahu alihi wasallam) ne is silsile mefarmaya: JAB NAMAZ PADHNE LAGO TO TO APNISAFO’N KO DURUST KARO, PHIR TOM MAIN SEEK TUMHARI IMAMAT KARE WO JAB TAKBEERKAHE TO TOM TAKBEER KAHO AUR WO JABQIRAAT KARE TO TUM KHAMUSH RAHO, AUR JABWO (gairil magzoobi alihim walazzalin) KAHE TOAMEEN KAHOnote do hadis on ko main ne jama kardiya,( MUSLIM HADIS 404)

 

WAZAHATH: is hadis ke alfaz o usloob par GORkarne ki zaroorat hai ke ye Riwayat ba jamatnamaz main QURAN padhne se Mutaliq hai, joirshad e nabawi ke mutabiq sirf imam ki zimmedari hai chunke ap farma rahe hain: jab imampadhne lage to khamoosh ho jao; yahan ek tarafimam ko padhne wala aur dusre muqqtadi kakhamoosh rahne wala Qarar diya gaya hai Phiraagye farmaya: jab wo (GAIRIL MAGZOOBIALAIHIM WALAZZALIN) tak phonchy to tum”AMEEN” kaho (yahan bi imam aur muqtadi kizimme dari alag alag hai) ab zahir hai ke takbeerke baad aur (GAIRIL MAGZOOBI ALAIHIMWALAZZALIN) tak jo kuch padha gaya ye SURAHFATIHA TO HI HAI, go ya hadis main muqtadiSureh fatiha na padhne ki tasreeh wo tayeen bhimo jood hai, mazid barao’n is hadis main (wojab takbeer kahe to tum takbeer kaho) yetakbeer buland aawaz se nahi aheesta hi padhe’ngaye, phir aagye Qirat main muqtadi ko sirfbuland aawaz se padhna mana hota to youn kahajata “jab imam qirat kare to bhi qirat karo”laikin ap(sallallahu alaihi wasallam) ne yahaninsaat yani(khamoosh rahne) ka lafz itemaalfarmaya. Is se malum hua ke Qirat jaharann(buland awaz se padhna) aur sirran(ahistahpadhna) dono tarah se mana hai.

 

2)(Hadis) hazart abu hurirah(R) khete hain keHuzoor (sallallahu alaihi wasallam) ne farmaya:IMAM TO ISLIYE BANAYA JATA HAI KE USKIIQTEDA KI JAYE LEHAZA IMAM TAKBEER KAHE TOUSKE BAAD TAKBEER KAHO AUR JAB WO QIRATKARE TO TUM LOG KHAMUSH RAHO (nasai: hadis922) allama nimuvi farmate hain: is riwayat kotirmzi ke alawa pancho ne zikar kiya, aur yehadis SAHI hai.(asar usunan:185)

 

3)(hadis) hazrat abu hurirah(r) se riwayat hai keRasoolAllah(sallallahu alaihi wasallam) ek martabjheri namaz se farig hokar farmaya ke: kiya iswaqt tum main se kisi ne mere piche Qirat ki?Ek sahab bole ji hain main ne ya RasoolAllah, toRasoolAllah (sallallahu alaihi wasallam) nefarmaya: jabi to main Jee main khe Raha tha keMere saath Qirat main takraao kyun horaha hai?Is ke baad jheri namazo’n main sahabh ikram(r)ne ap(sallallahu alaihi wasallam) ke piche Qiratko TARRK kardi. (muatta imam malik: hadis 286)tirmizi ne bhi ise Riwayat kiya hai aur ise “hasansahi” kaha hai.(tirmizi hadis 312)

 

4)(hadis) abul ahuz, hazrat abdullah se Riwayatkarte hain: Sahabah (R) NABI (sallallahu alaihiwasallam) ke piche QIRAT kya karte the, to ap(sallallahu alaihi wasallam) farmaya: tum meriQirat main dakhal daldiya. (shrah meani alasarhadis: 1191 hadis namber 264) allama hyesamifamate hain: is ko ahmad, abu yaely aur bzrarne Riwayat kiya hai aur ahmed ke Rijaal Sahi leRijaal hain, johar al naqi main hai: is ki sanadjaiiyd hai.

 

5)(hadis) hazar Zaid bin sabit (R) se imam kepiche Qirat ke bare main pucha gaya, tofarmaya: imam ki Iqteda main kuch bi Qirat naki jaye. (muslim hadis 577)

 

6)(hadis) hasart abdullah bin UMAR (r) ke baremain Marwi hai ke jab unse Dariyaft kiya jata keimam ke piche Qirat ki jaye, to farmate: jab tummain se koi imam ke piche Namaz padhe to is keliye imam ki Qirat KAFI hai aur jab tanha namazpadhe to khud Qirat kare. (tirmizi: hadis 313,imam tirmizi farmate hain ye hadis hasan aurSahi hai)

 

7)(hadis) khud hazart abdullah bin umar ka yemamuool tha ke wo imam ke piche Qirat nahikarte the. (muatta malik: hadis 283)

 

8)(hadis) hazat alqama, ibne masood (R) seRiwayat karte hain, jo shaks imam ke pich Qiratkarta hai kaash ke us ka moo’n mitti se bhardiya jata.(sharh maeaani al asaar hadis 1209)alama mimwi farmate hain: is ko tahawi neRiwayat kiya hai aur is ki sanad HASAN darjh kihai. (asar us sunan 181)

 

9)(hadis) hazrat jaber bin abdullah(R) ne bayankiya ke Rasoolullah(sallallahu alaihi wasallam) nefarmaya: jis ne imam ki Iqteada ki to IMAM kiQIRAT hi MUQTADI ki QIRAT hai. “Yanimuqtadi’on ko alag se Qirat ki Zarooratnahi” (musnad ahmed: jaber binabdullah,14684) allama nimwi farmate hain: isRIYAWAT KO HAFIZ AHMED BIN MANIE NE APNIMUSNAD MAIN AUR MUHAMMED BIN HASAN NEMUATTA MAIN AUR TAHAWI NE WO DARQUTNINE ZIKAR KIYA HAI AUR IS KI SANAD SAHI HAI.(ASAR US SUNAN) 

By Hmk Umair

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s