TAQLEED AUR WASWASE…!!

TAQLEED AUR WASWASE…!!

GHAIR MUQALLIDEEN (Ahl-e-Hadis, Jama’tul Muslimeen, Ahl-e-Qur’an, Chakdaalvi etc.) KE WASAWIS AUR UNKE JAWABAT:

 

●●►Q1. Taqleed ka Laghvi (linguistic) ma’na kya hai.?

 

●►A1. Taqleed ka ma’na lughat me Pairvi hai. Lughat ke aitbaar se Taqleed, Ittiba’, Ita’at aur Iqtida’ (Obeying, following, Imitating) sab Hum ma’na (synonyms) hain. Taqleed ke lafz ka maadah (Origin) Qaladah hai. Ye Qaladah Jab Insan ke galey me daala Jaata hai toh usey Haar kehte hain aur Jab Jaanwar ke Galey me daala Jaye toh Patta kehte hain.

Hum chounke Insaan hain isliye Insaano wala ma’na bayan karte hain.

Aur Ghair Muqallideen kyonke Jaanwar ke misl hain isliye Unko Jaanwaron waala Ma’na pasand hai.

 

Ghair Muqallideen, ye dhoka dete hain ke ita’at aur Taqleed dono alag alag hain. Jab Qur’an wa Ahadees se sabit karne ke liye unsey mutaalbah kiya Jaye to dum daba kar bhaag jate hain. Ya phir Qur’an wa Ahadees ko chhor kar Ummatiyon ke Qoul me PANAAH lete hain.. Ya’ni Hathi ke daant dikhane ke aur, Chabaane ke aur.. Naam lete hain Qur’an aur Saheeh hadees ka aur daleel me pesh kartey hain Ummatiyon ki Raa’i wa Qiyaas.

 

Ahle Ilm ki baat par amal karne ko Khud Allah ta’la ne ita’at qaraar diya hai.

Allah ta’la ka irshaad hai:

“Ita’at karo Allah ki, Ita’at karo Rasoolullah (Sallallahu Alyhi wa Sallam) ki aur ‘Ulil Amr ki..”

 

●Ibne Abbas wa Jaabir (Razi Allahu Anhum) farmate hain ke ‘Ulil Amr se muraad Ulema’ wa Fuqaha’ hain. [Tafsir Ibne Kaseer 1/677, Haakim 1/123]

 

Muqallideen ke Nazdeek Ita’at Ulil Amr hi asal Taqleed hai. Aur 4 A’immah, Ahle Ilm the is par poori Ummat ka Ijma’ hai sivaye Shia’ Rawaafiz ke aur ab Ghair Muqallideen waghera ke..

 

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 

●●► Q2. Taqleed ka Shari’i ma’na kya hai.?

 

●► A2. Allah ta’la ka Irshaad hai: “Ahle Ilm se poocho, agar Tum na jante ho.” [Surah Al-Anbiya:7]

 

“Deen aur Shari’at se muta’lliq ibaadaat, mu’amlaat, mu’ashiraat waghera me kisi bharosemand Ahle Ilm se poochne aur unke bataye hue Masla’ ke mutabiq amal karne ko urf me Taqleed kehte hain.”

 

Ghair Muqallideen, is ayat [Anbiya:7] ke pesh karne per kehte hain ke Jo Aalim zindah hai ussey to masla’ pooch sakte hain aur 4 A’immah (Rahimatullahi alaihim) toh zinda nahi hain, isliye ye aayat Taqleed-e-A’immah per FIT Nahi hoti.

 

Toh koi Ghair Muqallid mujhe ye bataye ke, Kya Qur’an wa Ahadees se ukhaz kiya gaya masla’, Aalim ki maut ke sath khatm ho jaata hai.?

 

Aisi baat toh koi Jaahil hi kar sakta hai..

Ghair Muqallideen ke Usool ke mutabiq ab Rasoolullah (sallallahu alyhi wa sallam) ke bataaye tamam masaa’il bhi kaam nahi aayengey kyonke Aap (sallallahu alyhi wa sallam) bhi hamaarey beech maujood nahi hain.? (Naoozubillah min Zaalik)

 

Hakeemul Ummat Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahimahullah, Taqleed ki Ta’reef karte hue likhte hain: “Taqleed Kehte hain kisi ka Qoul (baat) mahaz is Husn-e-Zan par maan lena ki Ye daleel ke Muwafaq batla sakega aur us sey daleel ki Tahqeeq na karna.” [Al-Iqtisad:pg5]

 

Aur Yahan per DALEEL se muraad Ahl-e-Sunnat Wal Jama’t ke 4 Dalaa’il hain.1. Qur’an

2. Ahaadees

3. Ijma’

4. Qiyaas

 

Ya’ni Jo Shaqs bhi in 4 Dalaa’il ke muwafaq batlaayega Uska Qoul bina Daleel talab kiye qubool kar lena hi Asal Taqleed hai.

 

NOTE: Allah wa Rasool (sallallahu alyhi wa sallam) ka Qoul Khud ek DALEEL hota hai isliye ye TAQLEED me shumaar Nahi balke Isey Ittiba’ kehte hain. Per Taqleed ko Ittiba’ kehne me Koi Harj Nahi. Kyonke Ittiba’ ka lafz to Qur’an me Kuffar ke sath bhi aaya hai aur Shaitaan ke sath bhi aaya hai. Aur Allah wa Rasool (sallallahu alyhi wa sallam) ke sath bhi aaya hai.

 

Ghair Muqallideen ki Taqleed:

Taqleed ki oopar wali Ta’reef ke mutabiq Kisi Muhaddis ki Raa’i se Kisi Hadees ko Saheeh ya Za’eef maanna bhi Taqleed hai. Kyonke Hadis ke Saheeh ya Za’eef hone ki daleel ya Kisi Raavi ke Siqah ya Majrooh hone ki daleel ya Phir Muhaddis ke banaye Usool na toh Qur’an me milenge na Ahadees me balke Muhaddis ka ijtihad wa Tehqeeq hai..

 

Aur Ghair Muqallideen ke haan Taqleed usey kehte hain Jis Qoul par Qur’an wa Ahadis me koi daleel maujood na ho.. Ye hai Ghair Muqallideen ki Taqleed..

 

NOTE: Karein ke Muqallid sirf unhi masaa’il me Taqleed karta hai Jo Qur’an wa Ahadees me Siraahtan maujood Nahi hain. Isliye Daleel ka mutaalba nahi karega. Agar daleel pooch bhi lega toh bhi kya faydah.? Muqallid ko us daleel ka matlab, ma’na wa muraad samajhne ke liye phir se Us Mujtahid ke Faham ki Taqleed hi karni padegi..

 

TAQLEED se Aami ko Hargiz chhutkaara Nahi.

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 

●●► Q3. Mujtahid kisey Kehte hain.?

 

●► A3. Jo shaqs Qur’an, Ahadees, Ijma’ aur Qiyaas se naye masaa’il ka hal (solution) nikaalne ka ahal ho, Usey Mujtahid kehte hain.

 

Ek shaqs ko Mujtahid tab tak nahi kaha ja sakta Jab tak wo mandarja zail Uloom me maahir na paya jaye. Ye Mujtahid ke liye Shuroot hain.

1. Qur’an

2. Ahadees

3. Al-Aasaar (Sahaba (Raz.) ka amal, tariqa)

4. Arabi Zubaan

5. Qiyaas

6. Tareekh-e-Islami.

 

Ulema’ muttafiq hain ke Ye tamam sharaai’t, ek Mujtahid ke andar paaya jaana laazmi hain.. Agar Ye sharaa’it na paayi jayein toh Wo Mujtahid nahi kehlayega balke Aami kehlaayega. Aur Aami sirf Taqleed hi karta hai.

 

Yahan par ek misaal dena chaahunga. Muqallid wo hota hai jo bina daleel ke kisi ke Qoul ko qubool karta hai. Isi ta’reef ki bina par agar kisi ne bina daleel ke kisi ke Arabi ke kiye hue tarjumah ko qubool karey, wo bila shuba uski Taqleed kar raha hai Arabi samajhne ke liye..

 

Taqleed ki Ta’reef sirf 4 A’immah ke liye khaas nahi hai balke ye ta’reef Aam hai chaahe wo koi bhi masla’ ho.

 

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 

●●► Q4. Imam Abu Hanifah Rahimahullah ka Qoul. Iska kya matlab wa ma’na hai.?

 

●► A4. Ghair Muqallideen, isme bhi dajjal wa fareb ka muzahera karte hue logo ko zehan nasheen karaate hain ke iska ma’na hota hai Imam (rahimahullah) ka Zaati Qoul, Jo Na to Qur’an se saabit hai Na Ahadees se.

 

Toh koi Ghair Muqallid ye bata de ke Imam sahab (Rahimahullah) ka Qoul Qur’an wa Ahadees se sabit nahi toh phir Kis Kitaab se sabit hai. Us kitab ka naam toh bataiye.?

 

Muhaddiseen Jo Hadees ki Sihat bataatey hain Kya wo Qur’an wa Hadees se saabit hai.? Agar Nahi hai to Phir Ye TAQLEED hui ke Nahi.?

 

Imam (Rahimahullah) ke Qoul ka asal matlab wa ma’na toh ye hai ke Jo masla’ Qur’an wa Ahadees me Siraahtan maujood Nahi. Us masla’ ko Qur’an ki ayatein wa Ahadees se ukhaz kar ke us Qur’ani Ayat ya Hadis ka Saheeh ma’na apne zaati Qoul me bayaan karna hai.

 

Chaar Aimma-e-Mujtahideen ke khilaf itna bughz in Ghair muqallideen ke Dilon me bhara pada hua hai ke Jiski koi hadd nahi.. Imam Sahab (rahimahullah) par Jhoot baandhne ka koi mouqa nahi chhorte..

 

Sunni Musalmano me apne Firqe ko phailane ke liye ek taraf toh kehte hain ke 4 A’immah bohat ilm waaley the waghera aur phir dusri taraf ya’ni ilmi Mubaahison me kehte hain ke Imam (rah.) ka Qoul, Unke masaail, Qur’an wa Ahadees se Ukhaz Nahi hain aur ek Bayan me toh yahan tak Gustaqi kar daali ke Imam rahimahullah Gumrah hain. Aur Ye bhi kehte hain ke Imam (rah.) Murjee’ wa mu’tazilah hain waghera. (Naoozubillah min Zaalik).

 

Lekin Sa’udi ke Riyaalon ki Khaatir Wahan ke Ghair-Muqallideen, Imam Abu Haneefah (rahmatullahi alaih) Ka DIFA’ Kartey hain.

 

Qaara’een-e-Kuraam! Aap hi Batayein ke Do Mundiyon ke Saanp ki Chaal me aur in Ghair ke Muqallideen me Kya Faraq reh gaya hai.?

 

Hafiz Abdul Barr (Rahimahullah) ne Imam Abdullah bin Mubarak (Rahimahullah) se naqal kiya hai ke: “Imam Abu Haneefah (Rahimahullah), ‘Ilm ko bohat zyadah Ukhaz Karne waaley the. Badi shiddat ke sath Hudood-e-Ilahiyah se mudafi’at farmaate the ke Kahin Unki be-hurmati na hone paaye. SAHEEH AHADEES KO LETE THE Jo SIQAH RAAVIYON KE ZARIYE MARVI HAIN. Aur Rasoolullah (Sallallahu Alyhi Wa Sallam) ke Aakhri se aakhri fa’l (amal) ko lete the. AUR US FA’L KO JIS PAR AAP NE ULEMA E KOOFA KO PAAYA THA. Phir bhi kuch Logo ne Aap ko bura bhala kaha. Allah ta’la humey bhi mu’af farmaye aur Un logo ko bhi.” [AL-INTIQA page 142]

 

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 

●●►Q5. Muqallid, Mujtahid ke paas kyon Jaata hai.?

 

●►A5. Kitab-o-Sunnat ke maahir Mujtahid se ye poochne ke liye ke fala’n masla’h me Kitab-o-Sunnat ka kya Hukm hai.?

 

Muqallid, Masaail me Mujtahid ki Zaati Raa’i nahi poochta balke Muraad-e-Allah Ta’la aur Muraad e Rasoolullah (Sallallahu Alyhi Wa Sallam) se aagaah hona chahta hai.

 

Misaal ke taur par le lijiye ke Aaj Lakho padhe likhe (literate) bachchey Medical, Engineering waghera kar rahe hain. Unko kya zarurat hai ke College Ja kar Teacher ki explanation sunein.? Books ko wo khud hi padh kar samajh kyon nahi lete.?

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 

●●►Q6. Taqleed ko kuch log Na Jayez kehte hain. Is silsile me Qurani Aayaat bhi pesh karte hain.?

 

●►A6. Taqleed ki 2 Qismein hain. Ek Jayez dusri Na-Jayez. Jis tarah Lughat ke aitbaar se Kutiya ke Doodh ko bhi doodh hi kaha jata hai aur Bhains ke doodh ko bhi doodh kehte hain.

 

Ghair Muqallideen Kutiyah aur Bhains ke doodh me faraq nahi karte. Inko toh BAS DOODH PEENE SE MATLAB hai chaahe Kutiyah ka hi miley.

 

Kuffaar, Allah wa Rasool (Sallallaahu Alyhi Wa Sallam) ko chhor kar apne Gumrah Aaba’ wa Ajdaad ki Taqleed karte the aur kar rahe hain. Aisi Taqleed Na-Jayez wa Haraam hai. [Dekhiye Surah Baqrah:170]

 

Aur Agar Aaba’ wa Ajdaad Kitab-O-Sunnat per amal karne waaley ho to phir Unki TAQLEED Jaayez hai. Yusuf (alaihis salaam) apne Aaba wa Ajdaad ki Ittiba’ kartey. [Dekhiye Surah Yusuf: 38]

 

Isi tatrah Agar Koi shaqs aise Mujtahid ki Taqleed karey Jo Kitab-O-Sunnat ko behtar samajh sakta ho to bila shuba’ Ye Taqleed Jayez hai.

 

Allah ta’la ka irshaad hai: “..uski raah chalna jo Meri taraf jhuka hua ho..” [31:15]

Lo! Allah ta’la ka hukm bhi hai ke Mu’mineen ke Raastey per Chalo.

 

Ghair Muqallideen Ya toh in aayaat ka inkaar kar dein Ya phir ye saabit kar dein ke 4 A’immah, Allah ta’la ki taraf Nahi Jhukey ya’ni Mu’mineen ke Raaste par nahi the..

 

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 

●●►Q7. Kin Masaail me Mujtahid ki Taqleed kee jayegi.?

 

●►A7. Sirf Masaail-e-Ijtihaadiya me Ya’ni sirf Un Masaa’il me Jinka Hukm Qura’n wa Ahadees me Sirahtan (Clear) moujood Nahi.

 

Maslan:

Rafaul Yadain ka masla’ hai. Ahadees se Rafaedayn karna bhi sabit hai aur TARK per bhi Ahadees maujood hain. Tarke Rafaedayn ruku’ se pehle aur ba’d ke qayel logon ke paas apne dalaail maujood hain aur Rafaedayn karne walo ke paas apne dalaail hain.

 

Haan! Ye baat aur hai ke Ghair Muqallideen ne Shuwaafe’ Muqallidon ki Andhi TAQLEED me Tark-e-Rafaulyadain wali tamam Ahadees ko SHAHEED kar daala..

 

Isi tarah ek aur misaal pesh hai ke. Namaz me hath baandhne ke tareeqey per 4 Qism ki rivaayaat milti hain.

1. Hath Chhorey rakhne ki.

2. Seene per hath baandhne ki.

3. Naaf ke ooper aur Seene ke qareeb hath baandhne ki.

4. Naaf ke neeche hath baandhne ki.

 

Aur Humne aise masla’ me Imam Sahab (rah.) ke Qoul ko Iqtiyaar kiya aur Wo farmaatey hain ke Naaf ke Neeche hath baandhna SUNNAT hai aur TA’ZEEM bhi isi me hai kyonke Us daur me Baadshaahon ke darbaar me teharne waaley Naaf ke Neeche hath baandha kartey the aur Isi ko Zyadah Ta’zeem samajhtey the. Aur phir Allah ta’la to TA’ZEEM ka sab se zyadah Haqq-daar hua.

 

Mujtahid in dalaail (Ahadees) me Ijtihad karega aur Muraad e Rasool (sallallahu alyhi wa sallam) ko samajhne ki koshish karega.

 

Ghair Muqallid, Aalim Nawab Siddiq Hassan ne [Abu Dawood] ke hawale se Mash’hoor Hadis-e-Mua’z (Razi Allahu Anhu) ke baare me farmaya ke Hadis-e-Mu’az (Raz.) me Ijtihad ka Maqaam Muta’yyan hai, Ke Jo masla’ Sirahtan Kitab-o-Sunnat se na miley uska Hukm Raa’i aur Ijtihaad ke Usoolon se Kitab-o-Sunnat se Mujtahid ukhaz Karega. [Ar Rouzatun Nadiyah 3/246]

 

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 

●●►Q8. Mujtahideen, Qur’an wa Ahadis se kis tarah Masaail ka hal nikaal kar apna Mazhab ya Usool banate hain.?

 

●►A8. Mujtahideen, DALEEL par amal karne ke liye 3 Baton ki Tahqeeq karte hain.

 

1. Daleel (Hadees) Jis se Hukm sabit kiya Jata hai Wo Khud sabit aur Saheeh ho.

 

2. Is daleel se Jo samjha jata hai, wahi Murad-e-Rasool (Sallallahu Alyhi Wa Sallam) ho. Ma’na wa Matlab Muraad-e-Rasool (Sallallahu Alyhi Wa Sallam) ke Khilaf Na ho.

 

3. Agar is Daleel (Hadees) ke mua’riz (khilaf) Koi Aur Hadees ho toh us Ta’ruz aur iqtilaf ko door kiya Jaye.

 

Hazraate Muhaddiseen (Rahimahumullah) ne pehli baat ki Tahqeeq me apni Saari Umr guzaar di. Aur Murad-e-Rasool (Sallallahu Alyhi Wa Sallam) ko samajhne aur Rafa’ Ta’ruz ko Mujtahideen/Fuqaha ke hawale kar diya.

 

Ghair Muqallideen, Rasoolullah (Sallallahu Alyhi Wa Sallam) ki Ita’at ke Naam par Na-Ahlon (Jaahilon) ko bhi Ijtihad ki da’wat dete hain aur Phir apne Mullaon ki Andhi Taqleed me laga dete hain.

 

Shayad hi koi Ghair Muqallid milega Jo oopar ki 3 baaton me Tahqeeq karke amal kar raha ho. Ya phir usne khud Namaz ka tareeqa Takbir se le kar Salaam tak Qur’an wa Ahadees se Nikaala ho..

 

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 

●●►Q9. ANDHI TAQLEED kise kehte hain.?

 

●►A9. Ghair Muqallideen ne iski Ta’reef ki ke “Khairul Quroon ke 4 Aimma-e-Mujtahideen ke Mazaheb ki Taqleed karna Andhi Taqleed hai.”

 

Aimma e Araba’ se bughz hai jo Jhooti Ta’reef bayan karte hain. Aur DHOKA dete hain.

 

EK LA-JAWAAB MISAAL:

Agar Koi Andha kisi doosre Andhe Shaqs ke peeche Raasta chaley toh zaahir si baat hai ke Ya toh Wo kisi garhe me gir jayega ya usey Thokar lag jayegi. Yahi asal me Andhi Taqleed hai. Lekin agar Koi Andha Shaqs kisi Aankh wale Shaqs ke peeche Raasta chalega toh Garhe me girne ka sawaal hi paida nahi hota. Aur isey koi Aqalmand Insan Andhi Taqleed nahi kahega sivaye Ghair Muqallideen ke..

 

Najadi Hukumat se milne wale Chand Saudi Riyaalo ki khatir, in Ghair Muqallideen Shuyookh jaise Me’raj Rabbani, Dr. Zakir Naik, Tauseefur Rehman, Talibur Rehman etc. ne 4 Aimma e Araba’ ke khilaf Jung chheir rakhi hai..

 

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 

●●►Q10. Kya NA AHAL ko IJTIHAAD karne ki Ijazat hai.?

 

●►A10. Jis tarah Sona (Gold) ke mu’amle me Maahir Sunaar (Gold Smith) ki Tahqeeq maani Jayegi na ke Lohaar (Black Smith) ki Tahqeeq, theek usi tarah Deen ke muamle me bhi Deen ke Maahireen ki baat Tahqeeqi maani Jayegi.

 

Ye Ghair Muqallideen bhi ajeeb log hain, Ye Sona ka Necklace, Pendant waghera Sunaar se banwana pasand nahi karte balke Lohaar se..

 

Rasoolullah (Sallallahu Alyhi wa Sallam) se kisi Sael ne Qayamat ke baare me sawal kiya toh..

Farmaya: Jab Amaanat Zaaya ki Jaye toh Qayamat ka intezaar kar.

Sael ne arz kiya:Ya Rasoolullah Sallallahu Alyhi Wa Sallam! Amanat kis tarah Zaaya hoti hai.?

Farmaya: Jab Koi Amr Na Ahlo ke Suprid kar diya Jaye toh Qayamat ka Intezar Kar. [Bukhari]

 

Aur ek Irshaad hai ke:

“Deen ka ilm nahi uthaya Jayega magar iske Ulema’ utha liye Jayenge, yahan tak ke Koi baqi na rahega toh Log Na Waqifo ko apna Deeni Peshwa bana lenge aur Wo baghair Ilm ke fatwe denge, Khud Gumrah honge aur Doosron ko Gumraah karenge. [Bukhari]

 

Ahal aur Na-Ahal ka farq toh Khud Aqa-e-Do Jahan (Sallallahu Alyhi wa Sallam) ne kar diya hai. Agar Na-Ahal ko koi kaam sounp diya jaye toh Qayamat aane ki waeed bhi sunayi hai.

 

Ghair-Muqallid kehte hain ke Koi bhi Qur’an wa Hadees ki Kitabon se khud Masaa’il ke hal nikaal sakta hai aur Mujtahideen ki zaroorat nahi hai.

 

Mujhe ye baat samajh nahi aayi ke Hum to MUJTAHIDEEN ke rutba’ tak hargiz nahi pohanch saktey. Unhoney jis per amal kiya hai hum us per amal karengey to Ghair-Muqallideen isey SHIRK kehte hain aur Jo Hum khud se naaqis Ijtihaad se, Qur’an wa Ahaadees ka thhora sa ilm le kar Amal karengey to Ye SHIRK wa BID’AT Nahi.

 

Jo Ghair Muqallid, anpadh (illiterate) hai wo kya karega bechara.? Agar wo kisi Ghair Nabi se masla’ ka hal poochega toh wo Mushrik ho jayega kyonke Taqleed Ghair Muqallideen ke haan Shirk hai aur Ghair Nabi ki baat maanne ko Taqleed kaha jata hai.

 

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 

●●►Q11. NA AHAL ka maqaam kya hai.?

 

●►A11. Kisi Mujtahid ki Taqleed karna, Na-Ahal ka maqaam hai. Ijtihad karna Na-Ahal ka kaam Nahi.

 

Rasoolullah (Sallallahu Alyhi Wa Sallam) ka irshaad hai:

“Mujhse sirf wahi batein naqal karo, Jo Tumhein Yaqeeni taur par ma’loom ho, isliye ke Jisne Qasdan meri taraf Jhooti baat mansoob ki usne apna Thikana Jahannam me bana liya aur Jo Qur’an me (baghair ilm ke) apni Raai chalayega usne bhi apne liye Thikana Jahannum me bana liya.”

 

Aur ek rivayat me hai:

“Jisne Quran me apni Raai lagayi aur Durust baat bhi paa li toh bhi Wo Gunahgaar hoga.” [dekhiye: Tirmizi 2/123]

 

Imam Nawawi (rahimahullah) farmate hain ke “Musalmano ka ittifaaq hai ke Mujtahid har Ijtihad me Ajar pata hai. Agar uska ijtihad durust nikla toh 2 Ajar ka Mustahiq hai, 1 ajar ijtihad ka dusra Isbat (Sahih baat pane) ka aur ijtihad Khata’ nikla toh bhi 1 Ajar ijtihad ka milega. Haan, jo Na Ahal hai usko ijtihad se Hukm karna kisi haal me Jayez nahi balke Wo Gunahgaar hai. Uska Hukm Naafiz bhi nahi hoga agarche uska Hukm Haqq ke muwafiq ho ya Mukhalif, kyonke Uska Haqq ko paa lena mehaz ittefaqi hai. Kisi asal Shari’i par Mubni nahi. Pas wo tamam Ahkam me Gunahgar hai Haqq ke muwafiq ho ya mukhalif aur uske nikaale hue tamam Ahkaam Mardood (rejected) hain. Uska koi azr Shara’an Maqbool nahi.” [Sharah Nawawi Muslim 2/76]

 

Ghair Muqallideen ne is Gunah-e-Kabeera Jiska Thikana Dozaq ke Siva Kahin nahi, ka naam Tahqeeq rakha hai.

 

Wallahu Aa’lam.

 

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 

●●►Q12. Imam Abu Hanifah Rahimahullah ko tamam Ahadis nahi pohnchi thi.?

 

●►Q12. Ahadees nahi pohnchi thi, iska matlab toh Yehi huwa ke 150 Hijri tak bhi Deen Mukammal nahi hua tha.. Toh Koi Ghair Muqallid, Ye bataye ke Phir Deen kab Mukammal hua.? Sihah Sittah ke likhe Jaane ke ba’d Ya phir Rasoolullah Sallallahu Alyhi Wa Sallam ki wafaat se pehle.?

 

150 Hijri tak jitne Musalman Guzrey hain, Kya wo Mukammal Musalman the bhi ya nahi.?

 

Imam Malik rah. aur Imam Ahmad rah. Madani A’imma aur Jaleel-o-Qadar Muhaddis the. Unko bhi Ahadees Pohnchi thi Ya Nahi.? Agar pohnchi thi toh phir Unme Iqtilaf kyon paida hua.?

 

Imam Zahabi (Rahimahullah) ne apni Kitab TAZKIRATUL HUFFAAZ me Abu Haneefah (Rahimahullah) ka Zikr kiya hai. Aur Muhaddiseen ke nazdeek HAFIZ usey kehte hain Jisey Sanad wa Matan ke sath 1 Lakh Ahadees Munh Zubani Yaad ho.. Aap (rah.) ne aur Aapke Shagirdon ne taqriban 70,000 Ahadees se muntakhab karke KITABUL AASAAR likhi hai.

 

Agar maan bhi liya jaye ke Imam (rahimahullah) ko Ahadees Nahi Pohnchi bhi thi toh issey Hanafi Mazhab par Koi farq nahi padega kyonke baad ke aane wale Ulema-e-Ahnaaf ko Ahadees pohnchi hain. Aur ba’d ke Ulema-e-Ahnaaf ne in Ahadees ka istedlaal karte hue Kayi masaa’il ke Jawabat ukhaz kiye hain.

 

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 

●●►13Q. Kya Taqleed ki ibtida’ 4 Sadi me hui Ya Taqlid Sahaba Razi Allahu Anhum ke Zamane me bhi thi.?

 

●►13A. Shah Waliullah Muhaddis Dehalvi Rahimahullah farmate hain: (Rasoolullah Sallallahu Alyhi Wa Sallam ki wafat ke ba’d) Sahaba Razi Allahu Anhum, Duniya ke Mukhtaleef Ilaqo me phail gaye. Har Sahabi raz. apne Ilaqe ke Imam aur Muqtada the. [Al-Insaaf pg3]

 

Jab bhi Koi Masla’h pesh aata toh Us ilaaqe ke Musalman Unhi Sahaba (Razi Allahu Anhum) se pooch kar amal karte the.

Maslan:

►Makkah ke Musalman, Ibne Abbas raz. ki Taqlid ya ittiba’ karte the.

►Madinah me- Zaid bin Sabit raz. ki Taqlid karte the.

►Koofa me- Ibne Mas’ood raz. ki Taqlid karte the.

►Yaman me- Mu’az bin Jabal raz. ki Taqlid karte the.

 

●Phir Shah Waliullah Muhaddis Rah. Farmate hain: Har Tabi’i Aalim ka ek Mazhab Qarar paya aur har Shehar me ek ek Imam ho gaya. [Al Insaf pg6]

 

Maslan:

►Sahaba raz. ke daur ke ba’d Makkah ke Musalman Ata’ rah. Ki Taqleed karte the.

►Madinah- Nafe’ rah. ki Taqlid karte the.

►Koofa- Ibrahim Naqi’i rah. ki Taqlid karte the.

►Yaman- Taos rah. Ki Taqlid karte the waghera.

 

●Shah Waliullah Muhaddis Dehalvi Rehmatullahi Alyhi [Iqdul Jaid pg29] par likhte hain ke: “Sahaba raz. ke Zamane se Charon Maslakon ke zaahir hone tak Logo ka yahi Tariqa raha ke Unko Jo Mujtahid Aalim mil jata, Wo uski Taqleed kar lete, Is par kisi bhi Qaabil e Aitbar Shaqs ne Aitraz nahi kiya. Agar Taqleed Ghalat hoti toh Wo is par zaroor Aitraz karte.”

 

●►Taqleed, har Zamaane me, har Qoum me maujood thi aur maujood hai. Albatta farq, Jayez aur Na-Jayez Taqlid ka hai. Taqlid, Sahaba raz. ke zamane me bhi thi, Tabi’een ke zamane me bhi thi. Aur Aitraz ki asal haqiqat toh ye hai ke Chauthi Sadi me 4 A’imma ke Mazaheb ki Taqlid par Ummat e Muslimah ka Ijma’ hua Chauthi Sadi Hijri me..

 

 

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄

 

●●►Q14. Kya Musalman Allah aur Rasool Sallallahu Alyhi Wa Sallam ko Chhor kar Imamo ki Taqlid karte hain.?

●►A14. Bilkul Nahi.! Allah ta’la aur Rasoolullah Sallallaahu Alyhi Wa Sallam ko chhor kar kisi Imam ki Taqlid karne wala Musalman kaise ho sakta hai.?

 

Musalman, Kisi Imam ke banaye Mazhab ki Taqlid isliye karta hai taa ke Qur’an wa Hadis par Sahih amal ho aur Kitab o Sunnat ke naam par Ghair Muqallideen ki tarah Ittiba’ e Nafs aur Gumrahi ka shikaar hone se Mehfooz rahein. Agar Imam ki koi baat Qur’an wa Hadis ke khilaf ho toh Imam ke Qoul ko Chhor diya jayega.

 

Ye Tohmat/ Ilzaam, Ghair Muqallideen (Naam nihaad Ahle Hadis) ne RAAFZI SHIA’ se naqal ki hai. Jiska Jawab toh Hafiz Ibne Taymiyya rahimahullah ne Unko 800 saal pehle hi de diya tha..

●Wo likhte hain ke: “Jinnaat wa Insano me se har ek Par har haal me Wajib hai ke Wo Allah aur uske Rasool SAWS hi ki ita’at karey….. Lekin chounke Allah wa Rasool SAWS ke bohat se Ahkam aise hain jinhe bohat se log nahi jante isliye log is muamle me aise Aalim ke pas jate hain jo unko Allah wa Rasool SAWS ke ahkam bata sake isliye ke Wo Nabi SAWS ke irshadat aur unke sahih Matlab ko zyada janta hai.

Lihaza Musalman jin Imamo (Ya’ni 4 A’imma) ki ittiba’ karte hain Wo Haqiqat me logo ke aur Nabi SAWS ke darmyan Waseele, Raaste aur Rahnuma ki haisiyat rakhte hain.”

[Fatawa Ibne Taymiyyah 2/239]

 

►Itni saaf baat ke ba’d koi Shareef, Ba hayaa aur Aqalmand Insan, Muqallideen par ye ilzaam nahi laga sakta ke Wo Qur’an wa Hadis ko Chhor kar Imamo ki Taqlid karte hain ya Unhone Imamo ko apna RABB bana liya hai. Naoozubillah min zaalik.

 

Jo jo Tohmat Aaj Tum Ghair Muqallideen hum par laga rahe ho. Iska hisaab toh Allah ta’la ke haan hoga.. Agar Tum apni Tohmat me jhoote paaye gaye toh, ye Tohmat tumhari taraf hi lauta di jayegi. Insha’ Allah.!

 

Aur akhir me ye batana chahunga ke Sahaba Razi Allahu Anhum ki ta’daad 1 Lakh se zaa’ed thi. Lekin inme se qarib 150 Sahaba Raz. ke Fataawe Kutab Ahadis jaise ke Musannaf Ibne Abi Shaibah, Musannaf Abdur Razzaq waghera me maujood hain. In kitabon me Masla’ bataya gaya hai aur Sahaba raz. ne us Masla’ ke sath Koi Hadis ya Qur’ani ayat nahi bayan ki hain.

 

Kya Ghair Muqallideen, Iska matlab ye lenge ke Sahaba raz. ne Qur’an wa Ahadis se masla’ nahi ukhaz kiya hai balke Apna zaati Qoul bayaan kiya hai.?

Agar Sahaba raz. ke liye is baat ke Qayel nahi hain toh phir 4 A’imma ke liye hi Khaas kyun.?

Kya ye Tumhara Bughz nahi hai.?

Kya ye Tumhare me chhupi Raafzi alaamat nahi hai.?

 

Kuch toh Khauff khao Allah ta’la ka..

By Hmk Umair

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s